Báo cáo quý I 2013 (05/06/2015)

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 497/BC-SNN Thái Nguyên, ngày 27  tháng 3  năm 2013

 

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I

và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013

 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUI I NĂM 2013

1. Sản xuất Nông nghiệp

1.1. Trồng trọt

- Vụ Đông năm 2012: Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông đạt 14.600 ha, tăng 11,5% so với cùng vụ năm trước, trong đó: 

+ Cây ngô: Diện tích trồng 5.359 ha, đạt 78,8% KH, bằng 122,9% so với cùng kỳ; năng suất đạt 40,56 tạ/ha, giảm 1,7% so với vụ đông năm trước; sản lượng đạt 21.700  tấn, bằng 75,2% KH, tăng 20,7% so với cùng kỳ. 

+ Cây khoai lang: Diện tích trồng 3.499 ha, đạt 80,1% KH, bằng 96,8% so với cùng kỳ; năng suất đạt 69,97% tạ/ha, bằng 101,6% KH, tương đương so với vụ đông năm trước; sản lượng đạt 24.500 tấn, bằng 96,72% so với cùng kỳ. 

+ Cây rau các loại: Diện tích trồng 5.236 ha, đạt 113,8% KH, bằng 107,6% so với cùng kỳ; năng suất đạt 151,29 tạ/ha, bằng 103,1% KH; sản lượng đạt 79.200 tấn, bằng 117,3% KH,  tăng 7,1% so với cùng kỳ.

+ Cây đỗ tương: Diện tích trồng 118 ha, đạt 69,4% KH, bằng 99,2% so với cùng kỳ; năng suất đạt 15,76 tạ/ha, tăng 6% so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 186 tấn, bằng 74,4% KH, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

+ Cây lạc: Diện tích trồng 92 ha, tăng 9,5% so với cùng kỳ; năng suất đạt 14,34 tạ/ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Sản lượng lạc đạt 132 tấn.

- Sản xuất vụ Xuân 2013: Theo báo cáo dự ước của các địa phương đến nay, toàn tỉnh gieo cấy 29.576 ha, đạt 107,5% KH, trong đó: Diện tích gieo sạ 5.905 ha (chiếm 20% diện tích gieo cấy); diện tích lúa lai 7.624 ha, đạt 138,6% KH, chiếm 25,8% diện tích gieo cấy; diện tích lúa chất lượng đạt 4.356 ha, chiếm 14,7% diện tích gieo cấy. 

Diện tích gieo trồng Ngô 6.604 ha, đạt 98,6% KH; Khoai lang 1.363 ha, đạt 84,1% KH; Lạc 3.497 ha, đạt 99,4% KH; Đậu tương 722 ha, đạt 77,6% KH; Sắn 3.028 ha, đạt 81,8% KH; Rau các loại 2.752 ha, đạt 94,9% KH.

Với kết quả sản xuất của vụ đông và tình hình sản xuất cây hàng năm của vụ xuân đến thời điểm này cơ bản thuận lợi nên giá trị sản xuất của ngành trồng trọt năm 2013 được dự báo sẽ tăng cao so với năm 2012. Đối với chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt, kế hoạch giao vụ đông xuân 2013 là 206.000 tấn, nếu từ nay cho đến hết vụ xuân thời tiết không ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây lúa và cây ngô thì sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân tăng cao so với kế hoạch và vượt khoảng 211.000 tấn so với cùng kỳ năm 2012.

- Cây lâu năm: Đến thời điểm này do thời tiết thuận lợi nên nhìn chung các loại cây trồng lâu năm trên địa bàn tỉnh đều sinh trưởng, phát triển tốt. Một số cây ăn quả chính như vải, xoài… bắt đầu ra hoa kết trái. 

Các huyện, thành phố, thị xã đang tích cực chuẩn bị hiện trường, ươm cây giống... để chuẩn bị cho việc trồng mới và trồng lại cây chè. Theo kế hoạch năm 2013 tỉnh Thái Nguyên sẽ trồng mới và trồng lại 1.000 ha, trong đó trồng mới 300 ha và trồng thay thế 700 ha. Đến nay mới chỉ có TX Sông Công triển khai trồng mới.

1.2. Chăn nuôi 

Chăn nuôi quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại là mô hình đang được người chăn nuôi gia súc, gia cầm quan tâm và chú trong đầu tư phát triển. Để tạo điều kiện cho người chăn nuôi có khả năng phát triển được mô hình này, trong những tháng đầu năm 2013 một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã có những chính sách để động viên người chăn nuôi phát triển sản xuất và tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có kết quả tốt, đàn gia súc, gia cầm đang có chiều hướng phát triển, mạnh nhất là đàn lợn và đàn gà.

Theo dự ước của Cục thống kê tỉnh, tổng đàn gia súc, gia cầm và sản lượng thịt hơi đến 15/3/2013: Đàn trâu dự ước khoảng 71.500 con; đàn bò dự ước khoảng 35.000 con; đàn lợn dự ước khoảng 530.000 con (bằng 97,2% so với thời điểm 1/10/2012, tăng khoảng 3% so với cùng thời điểm năm 2012); đàn gia cầm ước khoảng gần 8 triệu con, trong đó đàn gà khoảng 7 triệu con. Dự ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong quý I năm 2013: Thịt trâu hơi xuất chuồng khoảng 550 tấn; thịt bò hơi xuất chuồng khoảng 600 tấn; thịt lợn hơi xuất chuồng khoảng 20.000 tấn; thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt khoảng 4.500 tấn. 

2. Lâm nghiệp

2.1. Công tác phát triển rừng

Thực hiện quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp: Tổ chức kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp của 22 tổ chức, cá nhân phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2013 trên địa bàn tỉnh theo qui định. Tổng số cây sản xuất 13,512 triệu cây (trong đó: Keo nội 3,273 triệu cây; Keo úc 8,369 triệu cây; Mỡ 1,069 triệu cây; Lim xanh 240.950 cây; Quế 558.700 cây).

Thiết kế trồng rừng: Đã thực hiện thiết kế trồng rừng đạt 4.755,2 ha/4.730 ha KH, trong đó: Thiết kế trồng rừng phòng hộ 207 ha/ 200 ha KH, thiết kế trồng rừng đặc dụng 77,9 ha/ 70 ha KH.

2.2. Công tác quản lý bảo vệ rừng

Khai thác lâm sản: Quý I/2013 đã giám sát khai thác 28.434,230m3 gỗ quy tròn các loại và 12 ste củi. Trong đó: UBND huyện: 3.684,880m3, UBND xã: 24.656,980m3.

Công tác PCCCR: Chỉ đạo các đơn vị bố trí cán bộ trực phòng, chống cháy rừng 24/24h, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2013. Trong quý I trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy với diện tích 4,8ha, trong đó: 3,8ha rừng phòng hộ tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ gây thiệt hại 1.700 cây keo và 1,0ha rừng sản xuất sau khai thác trắng tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lương, Ban quản lý RPHBVMT Hồ Núi Cốc và Đội KLCĐ và PCCCR đã kịp thời dập tắt đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.  

Công tác bảo tồn thiên nhiên: Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra kiểm soát buôn bán, tiêu thụ trái phép và giảm nhu cầu tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; tuyên truyền nâng cao ý thức cho cộng đồng địa phương về việc không tiêu thụ sản phẩm ĐVHD. 

Công tác thanh tra - pháp chế: Đã phát hiện và xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 134 vụ vi phạm (tăng 21,82% so với cùng kỳ năm trước); tịch thu 149,402m3 gỗ quy tròn; thu nộp ngân sách 843 triệu đồng.

 3. Thủy sản

Các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thuỷ sản mới như nạo vét, làm sạch ao hồ. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất đảm bảo điều kiện để thả con giống theo lịch thời vụ

Trong 3 tháng đầu năm đã sản xuất 28,41 triệu con cá bột, đạt 11,4% KH năm; 0,75 triệu con cá hương, cá giống, đạt 6,9% KH năm. Tổng giá trị sản lượng thuỷ sản 325 triệu đồng, đạt 13,2% KH năm.

Các chương trình phát triển thủy sản được triển khai theo kế hoạch năm 2013 với các mô hình: Nuôi thâm canh cá tổng hợp trong ao theo hướng GAP, quy mô 1 ha; nuôi ghép cá Rô phi đơn tính đực theo hướng VietGAP vùng đồng bằng, quy mô 1 ha; nuôi cá tầm trong bể, quy mô 100m3. Tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho các loài cá, thủy đặc sản nước ngọt theo hướng GAP với 340 đại biểu tham gia.

 4. Hoạt động hỗ trợ sản xuất

4.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh hại đối với cây trồng, vật nuôi

- Đối với cây trồng:

Ngay từ đầu vụ ngành đã chỉ đạo xây dựng phương án BVTV và dự báo về tình hình dịch hại vụ xuân. Căn cứ vào sự chỉ đạo của ngành, trạm BVTV các huyện đã ra 7 thông báo, dự báo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa, chè (Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Sông Công, Phổ Yên).

Thực hiện việc điều tra, giám sát sinh vật gây hại ngoài đồng đối với các đối tượng sâu bệnh hại trên giống nhập nội như lúa, ngô, rau các loại, 01 vườn ươm keo tai tượng. Kết quả sâu bệnh gây hại thông thường, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

Tổ chức 2 đợt kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV trên cây chè, rau trong đó có 77/159 trường hợp vi phạm, các lỗi chủ yếu là: 47 trường hợp sử dụng thuốc BVTV không đúng nồng độ, liều lượng; 28 trường hợp sử dụng không đúng loại thuốc; 2 trường hợp không đảm bảo thời gian cách ly. Cấp chứng chỉ cho 51 cá nhân buôn bán thuốc BVTV. Xem xét, giải quyết cho 02 công ty tổ chức 54 cuộc hội thảo với 9 loại thuốc BVTV.

- Đối với vật nuôi:

Tình hình dịch bệnh: Tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm hiện ổn định. Trong 3 tháng đầu năm không xuất hiện dịch Cúm gia cầm, LMLM gia súc, Tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh.

Công tác phòng dịch:

Thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; Thực hiện tập huấn cho mạng lưới thú y cơ sở và hộ chăn nuôi về các bệnh nguy hiểm thường xảy ra trên đàn vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân về phòng, chống đói rét dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Thực hiện tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm Đợt I/2013 trên địa bàn tỉnh kết quả đạt được:

Vacxin THT trâu, bò: 52.316 liều/ 130.000 liều, đạt 40,2% KH năm.

Vacxin LMLM trâu, bò, lợn: 80.342 liều/ 190.000 liều, đạt 42,3% KH.

Vacxin Tụ-Dấu lợn: 133.455 liều/ 360.000 liều, đạt 37,1% KH.

Vacxin Dịch tả lợn: 189.790 liều/ 500.000 liều đạt 25,2 % KH.

Vacxin Dại chó: 126.082 liều/ 110.000 liều, đạt 114,6% KH.

Vacxin Lepto: 390 liều/ 5.000 liều, đạt 7,8% KH.

Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trước và sau khi tiêm phòng; đường làng, ngõ xóm, ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao. Tổng số hóa chất khử trùng đã cấp cho Trạm Thú y các huyện, thành phố, thị xã phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là 1.666 lít hoá chất các loại.

Duy trì thường xuyên công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. Tiến hành kiểm tra 11 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (04 cơ sở giết mổ trâu, bò và 07 cơ sở giết mổ gia cầm); 06 cơ sở ấp nở, buôn bán gia cầm (03 cơ sở ấp nở và 03 cơ sở kinh doanh giống gia cầm) các cơ sở đều chấp hành các quy định của Pháp luật.

4.2. Công tác khuyến nông

Trạm khuyến nông các huyện đã chủ động phân công cán bộ bám sát địa bàn triển khai công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân với các nội dung kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa, kỹ thuật chăn nuôi,... Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình, ô mẫu cây trồng. Triển khai Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán trên đất công đạt 100% KH. Xây dựng tờ tin khuyến nông quý I/2013 với số lượng 1.100 bản tin.

Phối hợp với các đơn vị trung ương thực hiện các chương trình: Phát triển sản xuất giống lúa chất lượng, phát triển sản xuất lúa gieo thằng, phát triển sắn bền vững; tổ hợp tác trong sản xuất lúa, trong sản xuất và chăm sóc chè, trong trồng và chăm sóc ngô và xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho chè; trồng rừng cây nguyên liệu thâm canh năm thứ 3. Các chương trình được triển khai theo kế hoạch.

 4.3. Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp

Ngành đã chỉ đạo công tác cung ứng giống, vật tư nông nghiệp phục vụ kịp thời sản xuất vụ Xuân 2013. Số lượng giống, vật tư do Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và Trung tâm Giống cây trồng đã cung ứng với tổng lượng giống các loại 276 tấn lúa giống (152 tấn giống lúa lai, 124 tấn giống lúa thuần) và 37 tấn ngô giống; 18.393 tấn phân bón các loại, bao gồm: 2.434 tấn Đạm, 1.949 tấn Supe Lân, 118 tấn Kali, 13.892 tấn NPK và 1.234 tấn thức ăn chăn nuôi. 

4.4. Công tác thuỷ lợi và phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai

- Công tác thuỷ lợi

Thường xuyên kiểm tra việc trữ nước của các hồ chứa, kiểm tra đánh giá nguồn nước của các công trình đập dâng đảm bảo đủ nước gieo cấy vụ xuân 2013; mở nước phục vụ sản xuất theo lịch gieo cấy trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình và tiết kiệm nước. Xây dựng phương án chống hạn giai đoạn sau cấy vụ Xuân 2013; kế hoạch cấp bù thủy lợi phí năm 2013.

- Công tác phòng chống lụt bão và GNTT

Thường trực công tác phòng chống lụt bão. Hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác PCLB năm 2012. Tham mưu kiện toàn Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Thái Nguyên năm 2013. 

Kiểm tra đê, kè cống trước lũ; kiểm kê, đánh giá chất lượng dụng cụ, vật tư dự trữ phòng chống lụt bão. Mua bổ sung vật tư dự trữ phòng chống lụt bão. Hoàn thiện phương án hộ đê toàn tuyến và phương án bảo trọng điểm đê điều năm 2013.

Hoàn thiện Quy hoạch chống lũ chi tiết cho từng tuyến sông có đê.

- Công tác quản lý đê điều

Tăng cường công tác quản lý đê. Phát hiện và chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý các vi phạm đê điều.

Tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn liên ngành về việc thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức thí điểm ký cam kết không vi phạm hành lang đê điều tại xã Tân Phú huyện Phổ Yên và xã Hà Châu huyện Phú Bình.

Triển khai thi công các hạng mục duy tu (nguồn vốn địa phương), tu bổ đê điều giai đoạn 1.

Hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và lập kế hoạch đấu thầu xây lắp các công trình công trình lấp đầm ao và đắp cơ đê tuyến đê Chã, đê sông Công, cải tạo nâng cấp tuyên đê mỏ bạch, các hạng mục thuộc kế hoạch duy tu (nguồn vốn trung ương).

 5. Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới

Đến nay đã hoàn thành quy hoạch NTM 141/143 xã. Toàn tỉnh đã quy hoạch 32.222 ha đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, 220.752 ha đất phục vụ sản xuất tập trung (trong đó: trồng trọt 47.226 ha, chăn nuôi 4.444 ha, thuỷ sản 3.380 ha, lâm nghiệp 147.333 ha, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 5.703 ha, làng nghề 12.662 ha). Đã phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới: 47/143 xã, Đề án phát triển sản xuất: 18/143 xã; hiện đang tích cực chỉ đạo các xã còn lại xây dựng, để trình phê duyệt xong trong Quý II/2013. 

Đối với công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 1.509 km đường giao thông; 70,5 km kênh mương thuỷ lợi; 71 trạm điện, 219,8 km đường điện; 03 điểm bưu điện văn hoá xã; 97 trường học; 17 trạm y tế xã; 06 trụ sở xã; 06 nhà văn hoá và khu thể thao xã; 38 nhà văn hoá và khu thể thao xóm; 02 chợ nông thôn; 13 nghĩa trang; 03 khu xử lý rác thải, qua đó đã tạo được những thay đổi rõ nét ở vùng nông thôn, cơ bản đáp ứng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Số xã đạt chuẩn tiêu chí NTM tính đến năm 2012: Giao thông 2, Thuỷ lợi 28, điện 82, trường học 69, chợ nông thôn 25, bưu điện 96/143 xã.

Kết quả thực hiện các tiêu chí: Trong 143 xã trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này có 1 xã đạt từ 14-19 tiêu chí; 36 xã đạt từ 9-13 tiêu chí; 83 xã đạt từ 5-8 tiêu chí và 23 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

6. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổ chức tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 toàn ngành, phân giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho từng đơn vị trực thuộc. Tổ chức thẩm định nội dung kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí các chương trình kinh tế kỹ thuật, các đề án, dự án, phương án thuộc ngành trước khi triển khai hoạt động.

Chỉ đạo các địa phương tổ chức thu hoạch vụ đông, sản xuất vụ xuân, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kiểm tra thường xuyên công tác trữ và điều tiết nước tưới, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tưới dưỡng và chăm sóc lúa vụ xuân, công tác cung ứng vật tư phục vụ sản xuất. Thẩm định và kiểm tra tình hình sản xuất cây giống của một số đơn vị sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2013.

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt I/2013 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung phòng dịch, không để dịch phát sinh trong những tháng đầu năm 2013.

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức chốt chặn, tuần tra kiểm soát tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh giáp ranh để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn triệt để các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lập đề án xây dựng nông thôn mới và đề án phát triển sản xuất. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tổ chức đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá chung

Sản xuất nông nghiệp trong quí I/2013 cơ bản thuận lợi, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành được duy trì và tăng cường, các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2013. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành sản xuất của ngành kịp thời, công tác quản lý Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, việc xử lý một số tình huống bất lợi trong sản xuất 3 tháng đầu năm tổ chức kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành. Công tác PCCCR được tăng cường, công tác truy quét khai thác vận chuyển lâm sản trái phép được thực hiện quyết liệt, đồng bộ đã kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  TRONG QUÍ II/2013

A. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao năm 2013. Trước mắt chỉ đạo tốt việc sản xuất vụ xuân, hoàn thành các chỉ tiêu trồng rừng, phát triển và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản.

2. Quản lý chặt chẽ, toàn diện về lĩnh vực nông lâm nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản trong việc sử dụng vốn, kinh phí đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách.

3. Tăng cường biện pháp phòng chống sâu bệnh, dịch hại cây trồng, vật nuôi, phòng chống cháy rừng, lũ lụt, hạn hán, giảm nhẹ thiên tai.

4. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, đề án trọng điểm của ngành, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

5. Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

B. Một số giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất 206.200 tấn lương thực vụ Đông - xuân năm 2013. Đẩy mạnh đầu tư thâm canh lúa trên toàn bộ diện tích, đặc biệt là trên diện tích lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho nông dân thực hiện các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất lúa, ngô nhằm đảm bảo chỉ tiêu lương thực cả năm 2013.

2. Duy trì công tác điều tra dự tính, dự báo, tăng cường điều tra bổ sung theo dõi sát diễn biến của sâu, bệnh hại hại trên các cây trồng chính, có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật đợt I . Tập huấn chuyên môn và văn bản pháp luật mới cho các đối tượng kinh doanh thuốc BVTV.

3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, triệt để và đồng bộ các biện pháp phòng dịch: Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng Đợt I đối với vùng ổ dịch cũ, nguy cơ cao, vùng chăn nuôi trọng điểm. Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm; chấn chỉnh công tác KSGM, KTVSTY tại các chợ và tụ điểm kinh doanh, giết mổ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiêm phòng vacxin đợt I đạt hiệu quả. 

4. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo đẩy mạnh chương trình, đề án đã được giao trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị trực tổ chức thực hiện các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ, công nghệ mới vào sản xuất nông lâm nghiệp. 

5. Kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân phục vụ trồng rừng năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn trồng rừng theo quy trình kỹ thuật và khung thời vụ. 

6. Tiếp tục triển khai kế hoạch truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các vùng trọng điểm. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân địa phương được biết và hiểu về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, các chính sách về lâm nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức chốt chặn, tuần tra kiểm soát tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản, ĐVHD trái phép.

7. Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2012 và triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2013. Chỉ đạo kiểm tra hệ thống đê điều trước mùa lũ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê, kè, cống, công trình phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa, lũ và các công trình thuộc chương trình chống sạt lở bờ sông.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng Đề án PTSX hoàn thành vào quý II/2013. Kiểm tra, rà soát, bổ sung, quản lý, cắm mốc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã. Chỉ đạo các huyện, TP, TX rà soát đánh giá kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn từ nguồn vốn vay xi măng và vốn tín dụng và đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013. Phối hợp với trường Đại học và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học về CTXDNTM, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Nơi nhận:

- Bộ NN-PTNT (B/cáo);

- UBND Tỉnh (B/cáo);

- VP Tỉnh uỷ (B/cáo);
- Cục Thống kê (P/hợp);

- UBND các huyên, TP, TX (P/hợp);

- Lãnh đạo Sở;

- Công đoàn ngành;

- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC      

Nguyễn Quốc Minh

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao