Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII (08/12/2016)

Trong buổi sáng ngày làm việc thứ ba (8/12) của Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ; thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình làm rõ nhiều vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm. Trong đó, có nhiều câu hỏi liên quan đến Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đại biểu Hoàng Văn Quý, Tổ đại biểu huyện Võ Nhai

Đại biểu Hoàng Văn Quý, Tổ đại biểu huyện Võ Nhai chất vấn về việc thực hiện Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt chọ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ–TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại một số địa phương, hiện nay, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã được đầu tư xây dựng nhưng không phát huy được hiệu quả, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư, đề nghị UBND tỉnh báo cáo tổng số công trình nước sinh hoạt tập trung đã được đầu tư xây dựng xong trên địa bàn toàn tỉnh đến nay (trong đó bao nhiêu công trình chưa phát huy hiệu quả), đồng thời làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào, giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời và giải trình về vấn đề này: Từ năm 2014 đến nay, các hạng mục được hỗ trợ theo Quyết định 755/QĐ-TTg đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả, giúp giải quyết được tình trạng thiếu nước sinh hoạt: đã hỗ trợ cho 11.091 hộ với kinh phí trên 14,4 tỷ đồng để mua téc nước, vật dụng chứa nước...; đã xây dựng 01 công trình cấp nước tập trung tại huyện Định Hóa đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 415 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 12,8 tỷ đồng. Hiện nay, trên toàn tình có 221 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; trong đó có 134 công trình hoạt động hiệu quả (chiếm 61%), còn lại 87 công trình do UBND các xã quản lý, hoạt động kém hiệu quả (chiếm 29%).

Nguyên nhân các công trình hoạt động kém hiệu quả là do: bộ máy quản lý không đủ năng lực; người dân chưa có nhận thức bảo vệ các công trình cấp nước; một số công trình qua thời gian sử dụng đã xuống cấp nhưng không có kinh phí để sửa chữa kịp thời.

Để khắc phục tình trạng này, ngành đề ra các giải pháp: kiện toàn lại các tổ quản lý, các ban quản lý vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý; giai đoạn 2016 - 2020 ưu tiên đầu tư xây mới 06 công trình; nâng cấp sửa chữa 27 công trình; xây dựng khung giá nước và thu phí sử dụng nước để có kinh phí duy tu, bảo dưỡng; khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Đại biểu Lê Văn Tâm, Tổ đại biểu thị xã Phổ Yên

Đại biểu Lê Văn Tâm, Tổ đại biểu thị xã Phổ Yên nêu vấn đề: Một số địa phương phản ánh hiện nay người dân chưa nhận được hỗ trợ của Nhà nước đối với Chính sách trợ giá năm 2016 về giống lúa lai; giống ngô lai; giống chè; giống khoai tây vụ đông. Chính sách hỗ trợ sản xuất lúa lai, ngô lai, lúa thuần chất lượng cao chỉ hỗ trợ cho các vùng sản xuất tập trung, vùng có điều kiện thuận lợi, cánh đồng có diện tích lớn, còn những địa phương không có điều kiện như vậy không được hỗ trợ.

Đại biểu đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết công tác kiểm soát, kiểm dịch đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở này?

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: Đối với chính sách hỗ trợ sản xuất lúa lai, lúa thuần chất lượng cao hỗ trợ các vùng sản xuất tập trung thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án sản xuất nông nghiệp, trong đó thực hiện chính sách hỗ trợ giá giống cho người dân sản xuất lúa lai, ngô lai, lúa thuần chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, Sở sẽ phối hợp với Sở Tài chính để tổ chức chi trả hỗ trợ giá giống cho người dân khi tham gia sản xuất.

Về phương án sản xuất năm 2017, Ngành Nông nghiệp xây dựng theo hướng tiếp tục hỗ trợ giá giống đối với lúa lai, lúa thuần chất lượng cao. Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ một phần diện tích sản xuất lúa lai, lúa thuần chất lượng cao. Phần diện tích còn lại trên địa bàn huyện sẽ do ngân sách địa phương chi trả. Ngoài ra, sẽ thực hiện hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh đối với mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao tại các huyện để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đối với công tác kiểm soát, kiểm dịch đối với các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, tỉnh thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại 69 chợ trên địa bàn tỉnh; hằng năm, thực hiện việc thống kê, rà soát, kiểm tra và hướng dẫn các quy định về điều kiện vệ sinh thú y, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đã thực hiện việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại 5 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, rà soát các điểm giết mổ nhỏ lẻ, xây dựng phương án nâng cấp đối với trên 1.150 hộ giết mổ nhỏ lẻ, phân tán...

Đại biểu Mai Thúy Nga, Tổ đại biểu huyện Phú Bình

Đại biểu Mai Thị Thúy Nga, Tổ đại biểu huyện Phú Bình chất vấn về quan điểm của UBND tỉnh đối với việc gắn kết giữa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp để đạt mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị. Các giải pháp, chế độ, chính sách mà tỉnh ta đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện để vừa khuyến khích phát triển sản xuất lớn, vừa đảm bảo quyền lợi của người nông dân? Hiện nay, tổng nợ xây dựng cơ bản của tỉnh ta liên quan đến xây dựng nông thôn mới là bao nhiêu, phân tích cụ thể đối với từng nguồn vốn theo phân cấp, tổng số nợ đối ứng của người dân và tổng nợ vay ngân hàng để thực hiện đối ứng xây dựng nông thôn mới của người dân khu vực nông thôn? Kế hoạch, lộ trình, giải pháp xử lý nợ theo chỉ đạo của Quốc hội?

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời: Sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong những năm qua đã không ngừng phát triển, năng suất, sản lượng, cây trồng, vật nuôi không ngừng tăng cao. Nhìn chung, sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún: bình quân diện tích đất nông nghiệp thấp khoảng 0,2ha, đất không liền khu, liền thửa, phân tán, khó áp dụng được cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt còn ở mức thấp, đạt 88,1 triệu/ha năm 2016. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh đã có nhiều giải pháp tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, tạo chuỗi giá trị và sản phẩm, từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ sản phẩm như: thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung tại các huyện, thị, thành...đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đường giao thông, đường nội đồng, thủy lợi...xây dựng thương hiệu hàng hóa, thực hiện thương mại hóa trong nông nghiệp để nâng cao giá trị hàng hóa nông nghiệp. Chuyển đổi diện tích loại đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây nông nghiệp có hiệu quả cao hơn. Tiến tới sản xuất hàng hóa, thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tỉnh đã thực hiện các giải pháp chế độ sau: rà soát quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung làm cơ sở bố trí đất cho sản xuất; quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, vùng sản xuất rau an toàn, nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn, các cánh đồng mẫu lớn... Khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, thực hiện liên doanh giữa người nông dân với HTX, doanh nghiệp...Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổng kết, rút kinh nghiệm, từ đó nhân ra diện rộng về tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa nông nghiệp để tăng thu nhập cho người dân.

Về vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến 31/10/2016 là trên 217 tỷ đồng. Trong đó cấp tỉnh không nợ, cấp huyện nợ là 154,8 tỷ đồng chiếm 71,3%, cấp xã nợ trên 62,3 tỷ đồng, chiếm 28,7%. Xã nợ ít nhất là 118 triệu đồng, xã nợ nhiều là trên 27 tỷ đồng; huyện nợ ít nhất là 2 tỷ đồng, huyện nợ nhiều nhất là trên 38 tỷ đồng... Về kế hoạch, lộ trình giải pháp xử lý nợ: Tỉnh yêu cầu các huyện nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới thực hiện cân đối ngân sách để trả nợ; theo phương châm ưu tiên trả nợ, mới được xây dựng công trình mới; người dân có vay ngân hàng tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó có tích lũy để có tiền trả nợ; ngân hàng chính sách có cơ chế hỗ trợ sản xuất với lãi suất thấp, cho người dân vay phát triển sản xuất; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn từng huyện, xã để tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất và trả nợ./.

Tổng hợp​

Nguồn: thainguyentv.vn

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao