Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (07/09/2019)
Tải thông báo: Tại đây!
uni.othernews