Tóm lược quá trình hình thành và phát triển (21/03/2017)

Ngày 14/11/1945, theo Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ và Sắc Lệnh số 69 ngày 1/12/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Canh nông tỉnh Thái Nguyên (tiền thân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên), gồm các Ty: Khuyến nông, Túc mễ, Thú ngư được thành lập. Tháng 2/1947, để khắc phục tình trạng đói và rét, đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm, Ủy ban hành chính tỉnh tổ chức thành lập Ty Tầm tang, và lần lượt các Ty Khẩn hoang - Di dân, Tín dụng sản xuất, Địa chính…. được thành lập. Từ khi được thành lập, các ty chuyên môn trong Ban Canh nông đã luôn sát cánh cùng với chính quyền và người dân trong thời kỳ xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến, tích cực chỉ đạo và cùng nhân dân tăn gia sản xuất, cất giấu lương thực phục vụ kháng chiến.

Giữa năm 1952, Ty Nông chính và Hạt Thủy lâm được hợp nhất thành Ty Canh nông, với 3 ngành: Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Sau ngày hòa bình lập lại 21/7/1954, Ty Canh nông chia thành 3 ngành: Trồng trọt, chăn nuôi và thủy lâm. Đến đầu năm 1955, Ty canh nông đổi thành Ty Nông lâm.

Năm 1957, trong giai đoạn đổi mới, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chỉ đạo và hướng dẫn sản xuất nông, lâm nghiệp trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 18/2/1957, Bộ Nông lâm ra Nghị định số 03-NL/NĐ tách Ty Nông lâm thành 2 Ty Nông nghiệp và Lâm nghiệp.

Năm 1971, quán triệt Nghị quyết 19 của Trung ương về cải cách bộ máy Ủy ban nông nghiệp và thực hiện hướng dẫn của Ủy ban nông nghiệp Trung ương, ngày 19/7, Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái ra Quyết định số 588/TCCQ thành lập Ủy ban nông nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ty nông nghiệp, Ban Quản lý ruộng đất, Ban Chỉ đạo định canh - định cư, Phòng Nông trường, Phòng quản lý Thủy nông thuộc Ty Thủy lợi. Ủy ban nông nghiệp tỉnh là cơ quan trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban hành chính về mọi mặt; đồng thời chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nông nghiệp Trung ương về mặt chuyên môn nghiệp vụ. Ủy ban nông nghiệp tỉnh có 6 nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng năm và dài hạn

- Tổ chức chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi đối với khu vực tập thể quốc doanh

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đào tạo cán bộ

- Tổ chức cung cấp vật tư kỹ thuật cho các hợp tác xã nông nghiệp và các cơ sở nông trường quốc doanh

- Chỉ đạo, tổ chức và quản lý các hợp tác xã nông nghiệp, chỉ đạo công tác định canh, định cư

- Tổ chức quản lý các cơ sở quốc doanh nông nghiệp của địa phương

Về tổ chức bộ máy, Ủy ban nông nghiệp tỉnh có 11 phòng: Quy hoạch - Kế hoạch; Quản lý ruộng đất; Kế toán - Tài vụ; Tổ chức cán bộ - Lao động - Tiền lương; Hành chính tổng hợp; Quản lý hợp tác; Quản lý nông trường; Chỉ đạo định canh - định cư; Chỉ đạo trồng trọt; Cơ khí và nông cụ; Thủy nông. Các cơ sở trực thuộc gồm: Công ty Cung cấp vật tư nông nghiệp; Công ty Thủy nông; các nông trường quốc doanh; Trường Trung cấp nông nghiệp và các trạm, trại sản xuất, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Ngày 12/01/1972, Ủy ban hành chính tỉnh ra Quyết định số 33/TCCQ thành lập Ủy ban nông nghiệp các huyện, thành phố (cơ quan trực thuộc đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban hành chính huyện, thành phố về mọi mặt); đồng thời chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nông nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ. Ngày 12/01/1974, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Thái (tiền thân của Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày nay) chính thức thành lập.

Năm 1996, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương và Thông báo số 138/TB-BT ngày 5/3/1996 của ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 23/3/1996, UBND tỉnh Bắc Thái ra Quyết định số 137/QĐ-UB về việc thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sáp nhật 3 sở Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi và một số đơn vị từ các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Công nghiệp, Lương thực, Thủy sản. Do vậy, Sở có nội dung hoạt động đa ngành trên địa bàn toàn tỉnh và có tác động sâu rộng đến các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo và quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản.

Ở cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phòng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi; đồng thời tổ chức lại hệ thống Bảo vệ thực vật, Thú ý, Vật tư và các ngành Lương thực, Quản lý ruộng đất.

Năm 1997, Thực hiện Nghị quyết họp lần thứ 10 của Quốc hội (khóa IX), ngày 1/1/1997, tỉnh Thái Nguyên sau hơn 30 năm sáp nhập với tỉnh Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái đã được lập lại. Từ đó Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Thái cũng chia tách theo sự thay đổi đơn vị hành chính, thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, trải qua 72 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2017), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn. Toàn Ngành đã có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện.

Năm 2016, tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn tỉnh tăng 5,3%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm vào tốc độ tăng chung của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 12.158 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2015. Sản lượng lương thực đạt 469,4 nghìn tấn, vượt 7,9% kế hoạch. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng khác như ngô, rau đậu thực phẩm cũng đều đạt và vượt kế hoạch. Toàn tỉnh đã trồng mới và trồng lại 1.273 ha chè, đạt vượt 27% kế hoạch; sản lượng chè búp tươi 211.244 tấn, bằng 105,6% kế hoạch.

Đối với lâm nghiệp, toàn tỉnh đã trồng rừng tập trung được trên 5.655ha, vượt 6,7% kế hoạch; trồng 737ha cây phân tán; độ che phủ rừng ổn định trên 50%, đạt 100% kế hoạch.

Đối với thủy sản, diện tích mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản vượt kế hoạch giao và có bước phát triển đáng kể. Toàn tỉnh đã khai thác 5.849ha mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng 9.375 tấn thuỷ sản các loại, đạt 104,2% kế hoạch. Trong đó, nuôi cá lồng trên các hồ chứa phát triển mạnh với số lồng và thể tích nuôi tăng 6 lần so với năm 2015.

Bên cạnh đó, đàn gia súc, gia cầm phát triển khá mạnh. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 134.757 tấn, vượt 23,9% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung trang trại quy mô lớn với 752 trang trại, gia trại. Chăn nuôi hộ gia đình chuyển theo hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến và có kiểm soát.

Trong thời gian tới, Ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp, sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ. Triển khai, thực hiện các đề án, dự án phát triển các cây, con có lợi thế, có thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất với quy mô hợp lý, bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện quy hoạch vùng sản xuất chè an toàn, đẩy mạnh xây dựng và chứng nhận sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP....

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao