Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 31/2016/TT-BNNPTNT Quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
2 11/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 06/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN&PTNT Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
4 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5 310/QĐ-SNN Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và PTNt tỉnh Thái Nguyên.
6 30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
7 09/2018/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
8 09/2018/TT-BNNPTNT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. 13/08/2019
9 841/BC-SNN Báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 04/05/2019
10 771/BC-SNN Báo cáo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu phi tính đến ngày 21/4/2019 21/04/2019
11 717/BC-SNN Báo cáo công tác phòng, chống dịch tả lơn châu phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính đến ngày 12/4/2019 12/04/2019
12 34/2018/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 20/2017/TT- BNNPTNT 16/11/2018
13 27/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 16/11/2018
14 28/2018/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững 16/11/2018
15 123/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 17/09/2018
16 114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 04/09/2018
17 109/2018/NĐ-CP Nông nghiệp hữu cơ 29/08/2018
18 08/2018/TT-BNNPTNT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/08/2018
19 06/2018/TT-BNNPTN Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 21/06/2018
20 09/VBHN-BNNPTNT Ban hành quy định về quản lý, pháp hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xa làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão 19/06/2018
21 52/2018/NĐ-CP Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn 12/04/2018
22 16/2018/QĐ-TTg Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/03/2018
23 69/QĐ-SNN Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên. 14/03/2018
24 14/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 07/02/2018
25 17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 02/02/2018
26 17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 02/02/2018
27 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018
28 09/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản 25/01/2018
29 04/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 17/01/2018
30 31/2017/TT-BNNPTNT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai 29/12/2017
31 27/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 25/12/2017
32 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 27/11/2017
33 56/2017/QH14 Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả 24/11/2017
34 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 21/11/2017
35 129/2017/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 16/11/2017
36 129/2017/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 16/11/2017
37 26/2017/TT-BNNPTNT Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng 15/11/2017
38 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 15/11/2017
39 24/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/11/2017
40 22/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 15/11/2017
41 21/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 15/11/2017
42 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 14/11/2017
43 19/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 09/11/2017
44 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017
45 02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 31/10/2017
46 08/2017/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/10/2017
47 42/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn 23/10/2017
48 112/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy 20/10/2017
49 108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón 20/09/2017
50 100/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 18/08/2017
Chuyên mục Chuyên mục
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao